Doroczny Zjazd Delegatów Europejskiej Federacji (EE) 2010 – Sekcja Królików. Protokół

Doroczny Zjazd Delegatów Europejskiej Federacji (EE)

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Królików

 1. maja 2010, Toledo (Hiszpania)


Porządek obrad

 1. Otwarcie i powitanie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wykaz adresów
  4. Protokół z posiedzeniaEEz 22. maja 2009 r., Ovifat, Belgia
  5. Korespondencje i doniesienia
  6. Sprawozdanie z posiedzeń Prezydium EE
  7. Porządek obrad Walnego Zebrania EE z 15. maja 2010 r.
  8. Przyjęcie nowych członków
  9. Szkolenie dla sędziów konkursowych – Solenice, 9.-11. kwietnia 2010 r.
  10. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Standardowej
  11. Wzorzec Europejski / Europastandard
  12. Wystawa Europejska w Nitrze 2009 – informacje i refleksje
  13. Europejskie wystawy specjalistyczne
  14. Jakie rasy z Waszych krajów nadal nie są przyjęte do Wzorca EE – spis ras 2010
  15. Informacje o najbliższych Obradach EE
  16. Choroby i ochrona zwierząt – Sprawozdanie Komitetu ds. Ochrony Zwierząt
  17. Wystawy krajowe w poszczególnych państwach – data, miejsce, ilość zwierząt
  18. Internet
  19. Wybory
  20. Inicjatywy i życzenia
  21. Różne
 2. Otwarcie i powitanie

Spotkanie Sekcji Królików rozpoczął o 8.40 Dieter Plumanns, przewodniczący Sekcji Królików. Szczególnie serdecznie  powitani zostali członkowie honorowi – pani Thérèse Tompers oraz panowie Jacques Witry i Herbert Zens. Specjalne podziękowania złożono organizatorom zjazdu z FESACOCUR, panu Teodoro Moreno Rosell z zespołem. Usprawiedliwione nieobecności: Peter Mickmann – ZDRK (Niemcy); Markus Vogel (Szwajcaria), Teodoro Moreno (Hiszpania). W zastępstwie Markus’a Vogel’a funkcję sekretarza i redakcję protokołu przejęła Astrid Spiri. Prezyden EE, Urs Freiburghaus przekazał pozdrowienia od Prezydium EE(szczegóły w punkcie 17. porządku obrad). W trakcie obrad pozdrowienia przekazał także Vice-Prezydent EE, Jaroslav Kratochvil. Michal Straka, przewodniczący Słowackiego Związku przekazał pozdrowienia oraz krótkie refleksje na temat 26. Wystawy Europejskiej w Nitrze 2009 (szczegóły w punkcie 12. porządku obrad).

 1. Sprawdzenie obecności

W spotkaniu uczestniczyło 16 delegatów z 27 krajów.

 1. Wykaz adresów

Szczegóły w załączniku do protokołu.

 1. Protokół z posiedzenia EE z 22. maja 2009 r., Ovifat, Belgia

Protokół został przyjęty jednogłośnie, a jego autor, Markus Vogel, otrzymał serdeczne podziękowania

 1. Korespondencje i doniesienia

Na początku roku w Szwecji w trakcie krajowej wystawy królików doszło do tragicznego wypadku, w którym na skutek zawalenia się dachu hali wystawienniczej zginęło wiele zwierząt. Hodowcy europejscy okazali się bardzo solidarni niosąc pomoc szwedzkiemu związkowi oraz przekazując do dyspozycji szwedzkich hodowców materiał hodowlany.

Chorwacja i Włochy wyraziły chęć zorganizowania na swoim terenie szkoleń dla sędziów. Zdaniem Komisji ds. Wzorca szkolenia dla sędziów powinny odbywać się w jakimś centralnym miejscu (około 500 km od Frankfurtu). Część sędziów uczestniczy w spotkaniach na własny koszt dlatego odległości nie powinny być zbyt duże. Najbliższe wystawy europejskie odbędą się w Lipsku (2012 r.) i Sztrasburgu (2015 r.), dlatego rozważne byłoby przeprowadzenie szkoleń w pobliżu tych miejscowości. Zostanie to skonsultowane także z tymi sędziami, którzy będą oceniać na wystawach europejskich. Dieter Plumanns podziękował za powyższe zaproszenia i obiecał przedyskutować je ponownie za rok.

Dieter Plumanns wezwał kraje do organizowania wystaw specjalistycznych poświęconych poszczególnym rasom oraz do tłumaczenia na możliwie jak największą ilość języków podstawowych zasad oceny konkursowej królików. Tylko w ten sposób eksperci i hodowcy będą mogli zapoznać się z wzorcem europejskim i związanymi z nim zmianami.

 

 

 1. Sprawozdanie z posiedzeń PrezydiumEE

W dniu 13. maja 2010 r. w Toledo odbyło się spotkanie Prezydium Europejskiej Federacji. Ważnym punktem obrad było omówienie zmian Statutu oraz Regulaminów i z tego względu planowane jest w roku 2010 dodatkowe posiedzenie Prezydium. Mile widziane byłyby propozycje i oczekiwania napływające z poszczególnych krajów.

Sekcja Królików nie zgadza się na ujednolicenie z innymi Sekcjami i domaga się niezależnego regulaminu nadawania tytułu mistrza Europy.

Prezydium EE zamierza zaktualizować informacje o liczbie członków z poszczególnych krajów. Delegaci reprezentujący poszczególne kraje przekazali Dieter’owi Plumanns’owi informacje o ilości hodowców królików w organizacjach członkowskichEE.

 Państwo Skrót nazwy Liczba członków hodujących króliki
 Deutschland  GER  160’000
 Schweiz  SUI  15’000
 Tschechische Republik  CZE  6’000
 Holland  NED  4’500
 Grossbritanien  GBR  3’000
 Polen * POL  3’000
 Luxemburg LUX  2’400
 Frankreich Frau  2’000
 Schweden SWE  2’000
 Slowakei SVK  2’000
 Österreich AUT  1’800
 Norwegen NOR  1’000
 Serbien SCG  900
 Belgien BEL  800
 Slowenien SLO  800
 Kroatien CRO  500
 Rumänien ROU  400
 Italien ITA  320
 Lettland LAT  200
 Russland RUS  200
 Bulgarien BUL
 Dänmark DEN
 Spanien ESP
 Ungarn HUN
Total 206’820

* Liczba 3000 członków podana dla Polski jest przybliżoną ilością wszystkich członków PZHGRiDI, w tym hodowców Gołębi, Drobiu Ozdobnego i Królików (przyp. tłumacza).

 1. Porządek obrad Walnego ZebraniaEEz 15. maja 2010 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w Walnym Zebraniu w dniu 15. maja 2010 r. otrzymali wszyscy delegaci. Przewodniczący oraz Skarbnik zgodzili się pełnić swoje funkcje w kolejnej kadencji.

 1. Przyjęcie nowych członków

Prezydent EE rozpatrzył następujące prośby o przyjęcie:

Irlandia – do Sekcji Gołębi

Rumunia – do Sekcji Drobiu, Królików, Świnek Morskich

Słowacja – do Sekcji Świnek Morskich

Hiszpania – do Sekcji Drobiu, Gołębi, Królików

Hiszpania ma dwa związki krajowe. Tegoroczny Walny Zjazd zorganizował nie ten hiszpański związek, który ubiegał się o przyjęcie w poprzednim roku. Jest to sytuacja, która powoduje nieporozumienia (wg Statutu, członkiem EE może być jedna organizacja z jednego kraju – przyp. tłumacza).

 1. Szkolenie dla sędziów konkursowych – Solenice, 9.-11. kwietnia 2010 r.

Sekcja Królików ma za sobą bardzo udane szkolenie dla sędziów konkursowych, o którym warto tu wspomnieć. Szczególne podziękowania należą się czeskim kolegom z zespołu organizacyjnego pod kierunkiem Josef’a Blokeš’a. Josef Blokeš dokonał małego podsumowania szkolenia, na które z 15 państw przybyło 84 sędziów oraz 6 osób towarzyszących. Omawiano krajowe czeskie rasy oraz srebrzyste małe w różnych odmianach barwnych. Okazało się, że omawianie problemów przebiega lepiej przy mniejszej ilości zwierząt.

Odpowiedzialność za szklenia w Komisji Standardowej EE przejął Erwin Leowsky. Jego celem jest rozważenie pewnych optymalizacji. I tak na przykład oznakowanie oraz płeć powinny być sprawdzane tylko raz, aby ograniczyć zwierzętom stres i delikatniej je traktować, oraz stworzyć warunki do efektywniejszego przekazania wiedzy uczestnikom. Głównym zadaniem jest nie tylko ocena, w trakcie szkolenia powinna żywo przebiegać również wymiana poglądów między sędziami. W ten sam sposób można także wzmacniać zrozumienie, że hodowla tej samej rasy może w różnych krajach przebiegać z uwzględnieniem różnych akcentów. Szczegółowe sprawozdanie ze szkolenia jest dostępne na stronie domowej EE www.entente-ee.com. Następne szkolenie odbędzie się w dniach 25.-27. maja 2011 w miejscowości Wissenstadt (Niemcy). Przygotowaniem zajmie się zespół, którym pokieruje Erwin Leowsky.

 1. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Standardowej
 2. maja 2010 miało miejsce spotkanie Komisji StandardowejEE, w trakcie którego omówiono następujące tematy:

– Na miejsce Reinhard’a Seeber’a do Komisji Standardowej przyjęty został Rainer Retschitzegger.

– Roland Olinger został wybrany przez Komisję na vice przewodniczącego.

– Komisja nadal składa się z  5-7 członków, dodatkowi specjaliści mogą być wzywani jako wsparcie – obecnie do współpracy zaproszeni są Yvon Weissenbacher (Francja) i Piet Van Lune (Holandia).

– Propozycja Szwajcarskiego Związku Hodowców Królików nt. zmiany wymagań względem barwy pazurków u ras Rhönkaninchen oraz japońskich we Wzorcu Europejskim. Zgodnie z propozycją barwa pazurków u tych ras nie powinna mieć znaczenia przy ocenie. Propozycja została odrzucona stosunkiem głosów 4 do 3.

– Szkolenie w Solenicach.

– Spojrzenie wstecz na 26. Wystawę Europejską w Nitrze.

– Wzorzec Europejski.

Nowy skład Komisji Standardowej został przyjęty jednogłośnie.

 1. Wzorzec Europejski /Europastandard

Praca nad nowym Wzorcem Europejskim jest w toku. Opisy niektórych ras muszą zostać ponownie opracowane i przygotowane w oparciu o aktualne wzorce. Nadal brak ilustracji niektórych  ras. Komisja Standardowa zbiera się w dniach 27.-29. sierpnia w nowym składzie w Hörblach na spotkaniu roboczym.

Nowo przyjęte rasy do Wzorca Europejskiego to:

Slowakischer graublauer Rex; Liptauer Blesskaninchen; Slowakische Pastell Rexzwerge; Nitraner (Ni); Slowakische graublauer Rexzwerge; Slowakischer pastel Rex; Zempliner Rex; Zobor Kaninchen; Bartkaninchen; Steinkaninchen.

Angielscy koledzy życzą sobie, żeby karzełek zajęczak (niem. Zwerghase) nosił nazwę „Polski” (ang. Polish), a nie karzełek zajęczak. Według Wzorca Europejskiego będzie on wystawiany jako Polski / Karzełek zajęczak.

 1. Wystawa Europejska w Nitrze 2009 – informacje i refleksje

Refleksje

Michal Straka, przewodniczący Słowackiego Związku dotarł do nas i wyraża wdzięczności za dobry udział w Wystawie Europejskiej w Nitrze. Główną przyczyną tego, że tak wiele rzeczy dobrze funkcjonowało była dobra współpraca z kolegami z Niemiec, dlatego specjalne podziękowania otrzymują Dieter Meister, Peter Mickmann i Erwin Leowsky za ich wielkie wsparcie i pomoc. Wszystkie słowackie rasy były w prezentowane w Nitrze i zaopiniowane przez Komisję Standardową. Zwierzęta wystawowe prezentowały się na wysokim poziomie tak, że niektórzy hodowcy kupowali je i zabierali do swoich krajów. Sekcja Królików ma za sobą udaną wystawę. Podziękowania za dobrą współpracę otrzymali od przewodniczącego panowie Milos i Peter Supuka oraz wszyscy przyjaciele hodowcy, którzy spontanicznie poprzez własne sekretariaty przyłączyli się do pomocy. Hodowcy z wielu krajów odebrali własnoręcznie trofea za tytuły czempiona lub mistrza Europy.

Zwierzęta zaprezentowały się ze swojej najlepszej strony w specjalnych jednorzędowych klatkach. Na przyszłość jest to pożądana przez Sekcje Królików forma prezentacji zwierząt.

Wykluczenie Michael’a Dathe z udziału w wystawach

Pan Michael Dathe (Niemcy) nie był zadowolony z oceny jego zwierząt na Wystawie Europejskiej i domagał się zmiany oceny. Na wystawach europejskich ponowna ocena nie jest możliwa, mimo to hodowca wybrał niepoprawne rozwiązanie polegające na dokonaniu zmian w karcie oceny. Przewodniczący międzynarodowego Jury, Dieter Plumanns zauważył ten incydent i złożył skargę do ZDRK. Po ustosunkowaniu się do wydarzenia przez pana Dathe ZDRK odmówił panu Michael’owi Dathe prawa do wystawiania królików w trakcie 23. Federalnej Wystawy Samców oraz 30. Federalnej Wystawy Królików. Komisja Standardowa oraz Sekcja Królików były jednomyślne co do tego, że pan Michael Dathe nie powinien wystawiać królików także na następnej Wystawie Europejskiej. Prezydium EE uznaje że z powodu braku obowiązujących przepisów EE, to ZDRK dopilnuje podjętych postanowień.

Zadania na przyszłość

– Regulamin wystaw wymaga dalszych udoskonaleń.

– Między innymi prawo do protestu powinno być uregulowane tak, żeby w przypadku poważnych uchybień w trakcie oceny hodowca mógł złożyć protest.

– W trakcie następnej wystawy europejskiej powinny być utworzone miejsca, w których można będzie zgłosić skargę.

– Sędzia przewodniczący będzie mógł podpisać tylko kompletnie wypełnioną kartę oceny.

– Dla każdej kolekcji muszą być przygotowane karty oceny kolekcji, wypełniane przez sędziów, na ich podstawie będzie przyznawany tytuł Mistrza Europy.

– Czterech sędziów będzie tworzyło grupę, tak by możliwe było przeprowadzenie wyrównanej oceny.

– Trzy grupy (12 sędziów) będą podlegały opiece jednego sędziego przewodniczącego.

– Juniorzy powinni zostać ponownie zintegrowani z wystawami wg sekcji.

 1. Europejskie wystawy specjalistyczne

Dieter Plumanns przekazał informacje o Pierwszej Europejskiej Wystawie Królików Ras Karzełek Barwny, Hermelin, Karzełek Zajęczak, Karzełek Srokacz, która odbyła się w dniach od 28. do 30 stycznia 2010 w Utrechcie (Holandia). Wystawie zaprezentowano 1364 zwierzęta pochodzące w większości z Holandii, Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czech i Szwecji. Chociaż ocena punktowa wprowadzana jest w Holandii dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat udało się ją przeprowadzić na podstawie Wzorca Europejskiego osiągając bardzo dobre efekty. W porównaniu do wcześniej praktykowanej w Holandii oceny wykonano, zwłaszcza holenderscy koledzy poprzez tą pierwszą wystawę specjalistyczną, wyśmienitą pracę. Profity z doświadczeń tej europejskiej wystawy specjalistycznej będą w przyszłości czerpać kolejni organizatorzy.

Specjalistyczne wystawy rasowe 2010

29.09 – 03.10.2010 – miejscowość Werte (Niemcy) wystawa ras: Hermelin, karzełek barwny, karzełek rex, karzełek lis (niem.Fuchszwerge), karzełek satynowy, karzełek angora.

08.10 – 10.10.2010 – miejscowość Bastogne (Belgia) wystawa ras: zajęczak i Polski / karzełek zajęczak

Regulaminy wystaw zostały już doręczone. W obu przypadkach nie było żadnych uwag. Ponieważ nie wszyscy mają dostęp do strony internetowej EE, pani Thérèse Tompers wyraziła życzenie, żeby każdy kraj otrzymał chociaż zaproszenie w formie pisemnej. Prezydium Sekcji Królików stara się aktualizować listę adresową i chętnie przyjęło tę propozycję.

 1. Jakie rasy z Waszych krajów nadal nie są przyjęte do Wzorca EE – spis ras 2010.

Nie uznane rasy z Wielkiej Brytanii:

Polish; Lionhead; Cashmere Lop; Miniature Cashmere Lop; Miniature Lion Lop; Beveren; British Giant; Hustlander; Newzealand black and blue; Siberian; Sussex; Japaner schwarzweiss; Minirex (o masie do 2 kg).

 

Nazwa
Oryginalna wg protokołu w języku niemieckim w języku polskim
Polish  Zwerghase Polski / Karzełek zajęczak
Lionhead Löwenkopf Lwia głowa
Cashmere Lop Kaschmir Widder Baran kaszmirowy
Miniature Cashmere Lop Zwerg Kaschimr Widder Karzełek baran kaszmirowy
Miniature Lion Lop Zwerg Löwenkopf Karzełek baran lew
Beveren  

Farbenschläge braun, weiss, schwarz, blau und fehfarbig

 

Beweren – odmiany barwne: brązowa, biała, czarna, niebieska i liliowa.
British Giant Britiche riesen Olbrzym brytyjski
Hustlander   Hustlander
Newzealand black and blue Neuseeländer schwarz und blau Nowozelandzki czarny

Nowozelandzki niebieski

Siberian   Syberyjski
Sussex   Sussex
Japaner schwarzweiss   Japoński czarno-biały
Minirex (masa do 2 kg)   Karzełek reks

Pełen spis przyjmowanych ras zostanie wysłany do w końcu sierpnia do wszystkich krajów członkowskich. Osoby odpowiedzialne z krajów członkowskich będą miały obowiązek zameldować brakujące rasy krajowe. Dzięki otrzymanej od krajów członkowskich uzupełniającej liście ras Yvon Weissenbacher miałby informację o wszystkich hodowanych rasach, które nadal nie są zgłoszone do wzorca europejskiego. Wykaz tych ras mógłby zostać dołączony jako załącznik do nowego Wzorca Europejskiego.

 1. Informacje o najbliższych ObradachEE

– 2011 – Węgry, Balatonalmadi, 2. – 5. czerwca 2011 r.

– 2012 – Niemcy, Altötting w Dolnej Bawarii, 17. – 20. maja 2012 r.

– 2013 – Szwajcaria, 9.-12. maja 2013 r. – Jubileusz 75-lecia Entente Européenne.

 

 1. Choroby i ochrona zwierząt – Sprawozdanie Komitetu ds. Ochrony Zwierząt

 
Jako reprezentant Sekcji Królików udział w posiedzeniu Komisji wziął dr Joseph Rey-Bellet. Dr Peter Supuka został nowym przedstawicielem w miejsce swego poprzednika, którym był dr Wilhelm Hippe.

 

Komisja skupiała się w 2009 r. przede wszystkim nad  przyjęciem postanowień weterynaryjnych. W ostatnim roku w kilku krajach pojawiły się obostrzenia w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Proces ten uwidoczni się w 2011 r. wraz z likwidacją chowu drobiu w bateriach klatkowych. W przypadku królików tematem dyskusji jest chów w pojedynczych klatkach. Z tego względu musimy mieć możliwości wpływania w odpowiednim czasie na ustawodawstwa krajów, których to dotyczy. Raz wprowadzoną ustawę ciężko jest zmienić. W latach 2009 i 2010 w Szwajcarii nie zanotowano ani jednego oficjalnego zgłoszenia RHD, nie oznacza to jednak, że choroba została zgładzona i w dalszym ciągu zaleca się szczepić króliki przeciwko RHD. Nie udało się pogłębić wiedzy na temat zapalenia jelita cienkiego i grubego (enterokolitis). Joseph Rey-Bellet zwrócił się z prośbą do wszystkich hodowców o informowanie Komitetu ds. Ochrony Zwierząt o wszelkich zmianach dotyczących ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt. Tylko dzięki temu Komitet będzie mógł w pełni wykonywać swoje zadania.

 1. Wystawy krajowe w poszczególnych państwach – data, miejsce, ilość zwierząt.

Austria

: 18.-19. grudnia 2011, Federalna Wystawa w Wels, 4000 królików.

Belgia: 21.-23. stycznia 2011 w Bastogne, 1200 królików.

Chorwacja: 10.-12. grudnia 2010, Virovitica, 300 królików.

Czechy: 3.-4. września 2010, Uherice, Narodowa Wystawa Młodych Królików, 4000 królików; 12.-14. listopada 2010, Lysa nad Labem, Wystawa Narodowa, 3000 królikó.

Francja: 12.-13. listpada 2010, Międzynarodowa Wystawa w Müllhaus, 1500-3000 królików.

Holandia: 21.-22. stycznia 2011, Narodowa Wystawa w Nieuwegein, 5000 królików.

Łotwa: 9.-10. lipca, Rygar; 200 królików oraz na początku listopada,  Ryga, 400 królików.

Luxemburg: 15.-16. stycznia 2011, 19. Międzynarodowa Wystawa Drobnego Inwentarza w Luxemburgu, 1500 królików.

Niemcy: 29.-30. stycznia 2011, Federalna Wystawa Samców w Rainberg’u pod Düssburg’iem, 10000 samców oraz 3000 królików na dołączonej Wystawie Krajowej (Mistrzostwa Landu).

Polska: 15.-16. stycznia 2011, Wystawa Krajowa w Warszawie, Jubileusz 150-lecia ruchu hodowlanego W Warszawie i okolicach, 130 królików.

Rumunia: koniec listopada, Narodowa Wystawa Gross St. Nikolaus, 400 królików.

Słowacja: koniec czerwca, Narodowa Wystawa Młodych Królików w Nitrze, 2000 królików oraz w grudniu Narodowa Wystawa w Nitrze, 2000 królików.

Szwajcaria: 6.-8. stycznia 2011, Narodowa Wystawa Samców we Freiburg’u, 4500 samców.

Wielka Brytania: 4.-5. września 2010 w Londynie, 1500 królików oraz w styczniu 2011 w Harrogate, 2000 królików.

Włochy: 25.-31. września 2010, Narodowa Wystawa w Cremonie, 1500 królików.


Pozdrowienia Prezydenta EE Urs’a Freiburghausa

Urs Freiburghaus przekazał pozdrowienia od Prezydium EE oraz podziękowania dla delegatów za liczne uczestnictwo. Sekcja Królików od lat pracuje bardzo efektywnie i z tego powodu jej prezydium otrzymało szczególne podziękowania. Pan Freiburghaus podzielił się także informacjami o pracy Prezydium EE oraz mającym nastąpić w sobotę 15. maja Walnym Zebraniem.

 1. Internet

Przez każdą sekcję EE powinna być wyznaczona jedna osoba kontaktowa do zajmowania się stroną internetową. W Sekcji Królików zadaniem tym będą się zajmować Dieter Plumanns oraz Markus Vogel. Obowiązku tłumaczenia materiałów podjęli się: Yvon Weissenbacher na język francuski, Piet Van Lune na język angielski, Josef Blokeš na język czeski. Sekcja Królików wzywa do tłumaczenia swoich oficjalnych tekstów na języki pozostałych zainteresowanych krajów. W odpowiedzi na to Josef Blokeš s zgłosił chęć tłumaczenia tekstów na język słowacki.

 1. Wybory

Zobacz: Porządek obrad, punkt 10. Wybory Komisji Standardowej

 1. Inicjatywy i życzenia

Zażyczono sobie, żeby Szwajcaria postarała się osłodzić obrady czekoladą.

 1. Różne

W dniach 29.-30. października 2011 r. w Wollerau w Szwajcarii odbędą się Pierwsze Mistrzostwa Europy Króliczego Susa (skoki królików przez przeszkody).

 

W zastępstwie sekretarza: Astrid Spiri

Przekład z niemieckiego: Tomasz Orłowski

 

 

Add Comment