Króliki w PZHGRiDI w 2010 r.

Króliki w PZHGRiDI w 2010 r.

  1. Hodowcy królików w organizacjach zrzeszonych w PZHGRiDI

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. do PZHGRiDI należało 66 organizacji – czyli stowarzyszeń z terenu całej Polski. (Obecnie jest tych organizacji 68 + 1 w trakcie przystępowania). Według wykazu organizacji  zrzeszonych w PZHGRiDI z roku 2009 hodowla królików prowadzona była w 30 spośród 66 organizacji członkowskich. Według tego wykazu ilość hodowców królików w poszczególnych organizacjach waha się od 1 do 30 osób. Łączna liczba hodowców królików w PZHGRiDI według wykazu organizacji wyniosła 242 osoby.

  1. Rejestracja królików

Numery tatuaży usznych, którymi znakowane są króliki, stanowią ekwiwalent numerów obrączek, i nadawane są przez rejestratorów. Zgodnie z Regulaminem Znakowania Królików PZHGRiDI w każdej organizacji powinien być wyznaczony jeden rejestrator, który prowadzi rejestr młodych królików i pobiera opłaty rejestracyjne. Koszt rejestracji 1 królika wynosił 40 gr (od roku 2012 będzie wynosił 50 gr). Opłaty rejestracyjne są odpowiednikiem składek z tytułu zakupu obrączek i przeznaczane są na cele statutowe Związku. (PZHGRiDI jest dystrybutorem obrączek, które rozprowadza w cenie 80 gr/1 sztukę. Część z tej sumy pokrywa koszt produkcji, a część jest przeznaczana na działalność statutową PZHGRiDI).

Do 31 marca każdego roku rejestratorzy zobowiązani są do przesłania do Centralnego Rejestru Królików PZHGRiDI wykazów królików rejestrowanych w minionym roku oraz do przekazania zebranych opłat z tytułu rejestracji królików na konto PZHGRiDI.

Centralny Rejestr Królików Polskiego Związku prowadzony jest od 1 stycznia 2009 r.

  1. Dane statystyczne na podstawie Rejestrów Królików oraz Centralnego Rejestru Królików PZHGRiDI.

Rejestry za 2009 r. przysłało 8 organizacji.
Rejestry za 2010 r. przysłało 12 organizacji w tym:
– 7 organizacji spośród 8, które przysłały rejestry w 2009 r.
– 5 organizacji, które przysłały rejestr po raz pierwszy.

Tabela 1.

Opis Rok 2009 Rok 2010
Ilość organizacji w PZHGRiDI 64 66
Ilość organizacji, w których są zrzeszeni hodowcy królików brak danych 30
Ilość organizacji, które przysłały rejestry królików 8 12
Ilość zarejestrowanych królików (ilość sztuk) 2128 4314
Wpływy z tytułu rejestracji królików (ilość sztuk x 40 groszy) w zł 851,20 1725,60
Ilość zarejestrowanych ras królików 25 38
Przybliżona ilość odmian w rasach brak danych 46
Ilość hodowców rejestrujących króliki 73 75
Organizacje, w których zarejestrowano najwięcej królików – miejsca od 1 do 3 / ilość zarejestrowanych królików I. Zabrze 937 I. Bielsko-Biała 993
II. Knurów 377 II. Zabrze 772
III. Marklowice 256 III. Szczecin 539

 

Najliczniej rejestrowane rasy w sezonie 2009
(bez podziału na odmiany barwne)

Lp. Rasa Ilość
1. Olbrzym srokacz 357
2. Nowozelandzki czerwony 347
3. Belgijski olbrzym 256
4. Francuski baran 234
5. Wiedeński niebieski 136
6. Nowozelandzki biały 128
7. Kalifornijski 108
8. Wielki jasnosrebrzysty 104
9. Rex, Castorex 83
10. Szynszyl wielki 73

Tabela 2

 

Najliczniej rejestrowane rasy w sezonie 2010
(bez podziału na odmiany barwne) 

Lp. Rasa Ilość
1. Belgijski olbrzym 803
2. Francuski baran 612
3. Olbrzym srokacz 540
4. Kalifornijski 477
5. Wielki jasnosrebrzysty 410
6. Nowozelandzki czerwony 375
7. Nowozelandzki biały 334
8. Wiedeński niebieski 237
9. Szynszyl wielki 75
10. Podpalany 61

Tabela 3

 

Ranking organizacji wg ilości rejestrowanych ras i odmian królików w 2010 r.

Lp. Organizacja Ilość ras / odmian
1. Bełchatowski Związek Hodowców Królików, PD-69 17 / 17
2. Zabrzański Związek Hodowców Drobnego Inwentarza, PS-50 15 / 17
3. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, PR-1 12 / 12
4. Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej, PS-48 11 / 15
5. Kielecki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, PE-11 10 / 10

Tabela 4

  1. Problemy z rejestracją królików

Brak rejestrów z organizacji 
Spośród 30 organizacji zrzeszonych w PZ, w których hodowane są króliki 18 nie przysłało rejestrów za 2010 r. W tym:
– 1 org. przysłała pismo wyjaśniające, że jako nowo przyjęci członkowie (w II połowie 2010 r.) rozpoczną prowadzenie rejestru od 2011 r.
– Wśród pozostałych z tej osiemnastki niektóre dopiero przystąpiły do PZ lub niedawno uruchomiły hodowlę królików, większość jednak nie nadesłała rejestrów (w tym 1, która dostarczyła rejestr za 2009 r.) mimo, że publikowana była informacja w marcowym wydaniu czasopisma Gołębie i Drobny Inwentarz oraz ogłoszenie na stronie PZ. Regulamin Znakowania Królików dostępny jest na stronie PZ od ponad 2 lat.

Brak rejestrów od niektórych hodowców zrzeszonych w organizacjach członkowskich PZHGRiDI, a jednocześnie członków KCHZ

Do organizacji zrzeszonych w PZ należą także hodowcy królików, których hodowle są zarejestrowane w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) podległym Ministerstwu Rolnictwa. Regulamin znakowania królików PZ akceptuje fakt, że ci hodowcy znakują króliki używając indywidualnych numerów hodowli nadanych przez KCHZ.

Niestety, duża część z nich nie czuje się zobowiązana do przedkładania rejestrów swoich hodowli i nie uiszcza opłat rejestracyjnych w PZHGRiDI. Coraz więcej osób stawia proste pytanie: dlaczego inni mają płacić za tych hodowców? Temat ten został poruszony przez kilku delegatów na Zjeździe Delegatów w Kozienicach w dniu 11 czerwca 2011 r. i Zarząd Polskiego Związku został zobligowany do podjęcia kroków by problem uregulować.

  1. Sędziowie ds. oceny królików

– Według stanu na 31 grudnia 2010 r. w PZHGRiDI było siedmioro sędziów. (Obecne jest ich sześcioro).
– W marcu 2010 r. trzech sędziów wzięło udział w szkoleniu dla sędziów europejskich zorganizowanym w czeskiej miejscowości Solenice. Na podstawie materiałów szkoleniowych został opublikowany tekst w Biuletynie PZHGRiDI.
– We wrześniu 2010 r. w Zabrzu zostało zorganizowane szkolenie dla sędziów i asystentów ds. oceny królików. W trakcie szkolenia przyjęto Regulamin Oceny Królików opracowany przez kol. Ludwika Czecha na podstawie czeskiego wzorca ras. Po dodaniu ilustracji regulamin będzie udostępniony hodowcom.
– W trakcie szkolenia została powołana Komisja Standaryzacyjna w celu opracowania polskiego wzorca ras królików. Mimo rezygnacji w grudniu 2010 r. przewodniczącego Komisji, rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem wzorca ras królików.
– W 2010 r. przeprowadzono jeden egzamin sędziowski i jeden egzamin asystencki. Pilną potrzebą jest wyszkolenie kolejnych sędziów, których brak jest szczególnie dotkliwy poza Górnym Śląskiem.
– Sędziowie ds. oceny królików w PZHGRiDI podlegają wszystkim obowiązującym w tym Związku regulaminom i procedurom dotyczącym nabywania uprawnień sędziowskich, kształcenia i doskonalenia,  monitorowania przebiegu pracy sędziego.

  1. Federacja Europejska

Wzorzec Europejski 2012 
Komisja Standaryzacyjna Sekcji Królików Europejskiej Federacji, której przewodniczy Dieter Meister, przygotowuje nowy europejski wzorzec ras królików. Według zapowiedzi wzorzec ma objąć około dwa razy więcej ras niż zamieszczono w dotychczasowym wzorcu, wydanym w 2003 r. Wzorzec będzie wydany w języku niemieckim. Tłumaczenia na inne języki mogą być wykonane przez kraje członkowskie we własnym zakresie.

  1. Wystawa Europejska w Lipsku 7- 9 grudnia 2012 r.

Organizatorzy spodziewają się około 30 – 35 tysięcy królików.
Wstępny koszt opłaty za wystawienie jednego królika:
– Seniorzy – 12 Euro,
– Juniorzy – 7 Euro,
Katalog obejmujący króliki i świnki morskie – 10 Euro.
Bankiet dla hodowców 8 grudnia 2012 r. – 35 Euro.

Według zapowiedzi niemieckich organizatorów udział w wystawie mogą brać wyłącznie hodowcy należący do krajowych organizacji członkowskich Europejskiej Federacji. Zgłoszenia realizowane będą za pośrednictwem organizacji krajowych. W Polsce zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem PZHGRiDI. W przypadku królików na podstawie wykazów hodowców w rejestrach za lata 2010 i 2011.

Tomasz Orłowski

Pierwotnie tekst ukazał się w wersji drukowanej w czasopiśmie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego InwentarzaGołębie i Drobny Inwentarz (lipiec 2011).

 

 

Add Comment